Dzisiaj jest: 22 Stycznia 2021   |   Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oznaczonej jako działka Nr 5611/487 o pow. 1052 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00004194/3.

Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  wynosi - 150 290 zł netto (do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT). Dla w/w działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 5611/487 jest w planie zagospodarowania przestrzennego położona w terenie oznaczonym symbolem MNU105. Tereny MNU przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli.

Na nieruchomości przeznaczonej do przetargu nie są ustanowione obciążenia, nie jest również przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.  Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana budynkiem gospodarczym stanowiącymi własność dzierżawcy. Nieruchomość jest oddana w dzierżawę. Umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 1 października 2017 r. Rozliczenie nakładów nastąpi pomiędzy nabywcą działki a właścicielem budynku i ogrodzenia.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) upłynął dnia 27 stycznia 2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, sala konferencyjna.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w PLN z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki w wysokości  23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 4 marca 2015 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej www.lukow.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu  kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie: tel. (25) 798 30 07 wew. 110 w godzinach 7:30-15:30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek