OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

  • Drukuj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 23/14

 
   Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2014 r., zostało wydane postanowienie znak:

IF-I.7840.8.11.2014.AO, o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 23/14, znak: IF-I.7840.8.11.2014.AO, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę drogi równoległej od km 123,029 do przejazdu w km 123,624 linii kolejowej nr 2 wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej zapewniającej dojazd do posesji oraz likwidacja przejazdu kolejowego w km 123,029 linii kolejowej nr 2, w ramach realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – Stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu POIiŚ 7.1-9.1 „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap II”, na działkach nr: 3239/8, 3239/10, 3234/2, 3233/4, 3240 obręb ewidencyjny 3 gmina miejska Łuków.

   Zgodnie z przepisami strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 213, telefon (81) 74-24-560, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                           Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego

                                                           Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury

                                                                            /-/ Piotr Matyś