Dzisiaj jest: 23 Stycznia 2022   |   Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund

Świadczenia wychowawcze

Nowy rok świadczeniowy od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

Rodziny, które miały ustalone prawo do świadczeń wychowawczych do 30 września 2017 r. i te które będą się ubiegać po raz pierwszy winny złożyć stosowny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 października 2017 r. najpóźniej 30 października br. Wnioskodawcy Ci zachowają ciągłość w przyznaniu świadczeń. Świadczenia wychowawcze na wnioski składane po 30 października br. będą przyznawane zgodnie z przepisami ustawy od pierwszego dnia miesiąca w którym wniosek wpłynął.

• Wnioski można składać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków ul. Zdanowskiego 15 lub poprzez internet, np. w bankowości elektronicznej.

• Wnioski złożone w sierpniu gwarantują ciągłość wypłat. Wówczas przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za październik nastąpi do 31 października tego roku.

• Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

• Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku 2017 r., to jego wypłata nastąpi od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

• W tym roku jest kilka zmian w programie, chodzi m.in. o rodziców samotnie wychowujących dzieci i przedsiębiorców.

Zmiany w programie Rodzina 500 plus

Główne zasady programu pozostają bez zmian, dla większości rodzin nic się więc nie zmieni. Politycy postanowili dokonać kilku zmian, które uszczelnią system i wyeliminują pewne niepożądane zjawiska. O co chodzi?

Po pierwsze, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. Zmiana ta ma wyeliminować sytuację, w której rodzice jedynie udają, że samotnie wychowują dziecko, a tak naprawdę tworzą wspólne gospodarstwo domowe.

Po drugie, wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie taki dochód uzyska. Chodzi o uniknięcie sytuacji, kiedy rodzice samodzielnie proszą firmę o zmianę umowy tak, by zakwalifikować się dochodem na 500 plus także na pierwsze dziecko.

Po trzecie, zmiany czekają także przedsiębiorców. Do tej pory musieli oni składać jedynie zaświadczenie o dochodach, które było trudne do zweryfikowania przez urząd. Dodatkowo politycy zauważyli, że takie zaświadczenie nie oddaje w pełni sytuacji materialnej przedsiębiorcy.

Dlatego, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Dla kogo świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”?
O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się rodziny z co najmniej dwójką dzieci w wieku do 18. roku życia, bez względu na dochód. Wówczas świadczenie jest wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko. Jeśli natomiast ktoś chce otrzymywać świadczenie także na pierwsze lub jedyne dziecko, to musi przedstawić zaświadczenie o zarobkach. Wsparcie otrzymają te rodziny, w których miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 800 zł netto. Co ważne, w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego nie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która zakłada, że wypłacane świadczenie jest pomniejszane o kwotę przekraczającą maksymalny dochód w rodzinie.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kto może złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?
Wniosek mogą składać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, pod warunkiem że dziecko z nim mieszka i jest na jego utrzymaniu. Dokumenty można złożyć w urzędzie gminy lub miasta, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie. Co ważne, miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z adresem zameldowania.

Jak złożyć wniosek?
Można to zrobić osobiście lub przez internet (np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej). Wnioski o udzielenie świadczenia można także wysłać listem poleconym.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500 plus przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, CreditAgricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

Bank nie będzie weryfikował danych ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony. Dlatego też decyzja o przyznaniu bądź nie świadczenia będzie do odebrania w urzędzie.

Oprócz bankowości elektronicznej, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko można złożyć za pośrednictwem serwisu empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz PUE ZUS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega przed oszustami, którzy oferują składanie wniosków poprzez inne, nieautoryzowane strony. Wówczas taki wniosek nie trafi do odpowiedniego urzędu, a oszuści wyłudzą dane, a niekiedy i pieniądze za złożenie wniosku. Ministerstwo przypomina, że złożenie wniosku jest zawsze bezpłatne.

Jakie dane powinny się znaleźć we wniosku?

Wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko powinien zawierać:
1. Dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, wymagany będzie numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
2. Dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć:
1. Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
2. Zaświadczenia o innych dochodach.
3. Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4. Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
5. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).
Oczywiście zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o świadczenie na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Świadczenie wychowawcze a inne świadczenia dla rodzin
Świadczenie wychowawcze  nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca ma prawo poprosić o wypełnienie oświadczenia o korzystaniu z programu Rodzina 500 plus. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku funduszu socjalnego w zakładzie pracy. O takim przypadku pisaliśmy na początku roku. Sieć Auchan zażądała od swoich pracowników informacji, czy pobierają 500 plus. Wówczas Ministerstwo Rodziny tak komentowało sprawę.

— Ustalenie szczegółowych zasad wydatkowania funduszu, w tym sposób ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej na podstawie oceny jej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej są przedmiotem regulacji zakładowych. Dotyczy to także uwzględniania bądź nieuwzględniania świadczenia wychowawczego w dochodzie rodziny pracownika ubiegającego się o świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych — informowało wówczas biuro prasowe ministerstwa.

Program „Rodzina 500 plus” w UE
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 13 lat, funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Rodzicom pozostaje więc wybór – mogą skorzystać ze wsparcia w Polsce lub w kraju, w którym aktualnie przebywają. Jednak pomoc socjalna na zachodzie Europy przeważnie jest znacznie wyższa.

Inaczej jest w przypadku starania się o świadczenie wychowawcze na dziecko, kiedy rodzice przebywają poza Unią Europejską. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego jest zamieszkiwanie w Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce, lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce.

Gminne organy mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

Pod tym adresem możesz pobrać wniosek:
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SW-1_nowy_okres.pdf