Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2021   |   Imieniny obchodzą: Agata, Ambroży, Marcin

Łukowska Rada Seniorów

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 września 2017 roku w sprawie powołania członków Łukowskiej Rady Seniorów

 

Komunikat Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Burmistrza Miasta Łuków do składu Łukowskiej Rady Seniorów

 

Komunikat Burmistrza Miasta Łuków z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wykazu osób wylosowanych do składu Łukowskiej Rady Seniorów

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20 września 2017 r. o terminie przeprowadzenia publicznego losowania członków Łukowskiej Rady Seniorów

 

Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru członków Łukowskiej Rady Seniorów w drodze losowania oraz trybu i zasad działania Komisji

 

Komunikat Burmistrza Miasta Łuków z dnia 14 września 2017 roku z imienną listą osób, których kandydatury zostały zgłoszone zgodnie z ogłoszeniem o naborze kandydatów na członków Łukowskiej Rady Seniorów:

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków o naborze kandydatów
na członków Łukowskiej Rady Seniorów

Działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Łukowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/233/2017 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Łukowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór kandydatów na członków Łukowskiej Rady Seniorów w liczbie 9.

1. W skład Łukowskiej Rady Seniorów wchodzi:
1) 9 przedstawicieli seniorów wybranych w trybie określonym w punktach od 8 do 17 niniejszego ogłoszenia;
2) 2 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Łuków.

2. Zgłoszenie kandydatur przedstawicieli seniorów następuje poprzez dostarczenie do Urzędu Miasta Łuków, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia – tj. od dnia 29.08.2017 r., karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do zgłoszenia kandydat dołącza oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

3. Karty zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie, o którym mowa w pkt 2 nie zostaną uwzględnione.

4. Kartę zgłoszeniową można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. oraz ze strony internetowej Urzędu Miasta Łuków – zakładka Łukowska Rada Seniorów.

5. Kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Łukowska Rada Seniorów” lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków – decyduje dzień wpływu do Urzędu Miasta Łuków.

6. Środowiska senioralne mogą zgłosić maksymalnie dwie kandydatury.

7. Karty zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostaną rozpatrzone.

8. W sytuacji zgłoszenia kandydatów w liczbie 9, wszyscy zgłoszeni zostają powołani w skład Łukowskiej Rady Seniorów.

9. Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone zgodnie z ogłoszeniem, zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Łuków, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków oraz w lokalnych mediach, do czasu powołania Łukowskiej Rady Seniorów.

10. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż 9, wyboru członków dokonuje się w drodze publicznego losowania, spośród wszystkich zgłoszonych osób.
1) w takim przypadku Burmistrz Miasta Łuków powołuje zarządzeniem komisję do przeprowadzenia losowania określając jednocześnie tryb i zasady działania komisji oraz przeprowadzenie losowania.

11. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków o terminie losowania zamieszcza się w sposób określony w punkcie 9 ogłoszenia.

12. Losowanie jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

13. Przewodniczący Komisji losuje 9 osób wchodzących w skład Łukowskiej Rady Seniorów.

14. Wyniki losowania zamieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Miasta Łuków, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków oraz w lokalnych mediach po zakończeniu losowania.

15. Wyniki losowania są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

16. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów niż 9, Burmistrz Miasta Łuków ogłasza kolejny nabór kandydatów na członków Łukowskiej Rady Seniorów, zgodnie z postanowieniami określonymi w statucie.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Statut Łukowskiej Rady Seniorów