Dzisiaj jest: 30 Listopada 2020   |   Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

1. WSTĘP

 

Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się sposób zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców Łukowa. Wytworzone odpady nie będą mogły być zbierane w sposób zmieszany. Jest to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) oraz obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2028).

 

2. JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

 

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani do segregowania wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych. Mieszkańcy oprócz segregowania m.in. papieru czy szkła, zobowiązani również do wydzielania nowej frakcji bioodpadów, tj. odpadów kuchennych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego i zbierania jej w pojemnikach koloru brązowego z napisem „BIO”. Pojemniki dotychczas udostępnione przez miasto z dn. 1 stycznia 2020 r. przejdą na własność jego mieszkańców.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

ZOBACZ, GDZIE WYRZUCIĆ ODPADY!

NAJCZĘSTSZE POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

3. OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XVII/148/2019 z dn. 12 grudnia 2019 r. ustala się miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższą opłatę należy uiszczać - bez wezwania - miesięcznie do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a gdzie powstają odpady komunalne, należną opłatę ponoszą według zadeklarowanej w deklaracji ilości i wielkości pojemników lub worków. Stawki za pojemnik lub worek określone zostały według tabeli podanej poniżej:

 

DO POBRANIA:

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, firma odbierająca odpady umieści na pojemniku czerwoną kartkę „NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA”, z czytelnie uzupełnioną datą planowanego odbioru odpadu i sporządzi dokumentację fotograficzną. Na podstawie zawiadomienia i dokumentacji przekazanej przez odbierającego odpady Burmistrz Miasta wyda decyzję o podwyższeniu  opłaty w drodze postępowania administracyjnego. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 28 zł za jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałych i odpowiednią stawkę wg nieruchomości niezamieszkałych.

 

DO POBRANIA:

 

4. GDZIE WNOSIĆ OPŁATY?

 

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Łuków:

 

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
nr 84 9206 0009 7103 0300 2000 0170

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku nie złożenia deklaracji lub niezgodności pomiędzy wskazaną w deklaracji liczbą osób zamieszkałych, a stwierdzonym stanem faktycznym, Burmistrz Miasta zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

 

5. DEKLARACJE DO POBRANIA

 

Dokumenty dotyczące 2020 roku:

 

6. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2020 R.

 

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (prosimy odnaleźć swoją ulicę):

 

Ulice: Batalionów Chłopskich, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Czerwonego Krzyża, Dmocha, Kanałowa, Kochanowskiego, Kołłątaja, Komisji Edukacji Narodowej, Konstytucji 3 Maja, Kluka, Konopnickiej, Kościelna, Kozia,   Krasińskiego, Krupińskiego, Kwiatkowskiego, Laskowskiego, Ławecka, Makowa, Mickiewicza, Mieszka I, Niemcewicza, Nowopijarska, Ojców Pijarów, Pastewnik, Piramowicza, Plac Narutowicza, Popiełuszki, Reja, Sikorskiego, Skłodowskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Staropijarska, Staszica, Stawki, Stodolna, Szaniawskiego, Szkolna, Wrzosowa, Zdanowskiego, Zielona.

 

Ulice: 11 Listopada, Bartnia, Brzozowa, Brzóski, Farfak, Jana Pawła II, Jeżynowa, Kondrackiego, Korczaka, Lewickiego, Łąkowa, Międzyrzecka, Okrzei, Podgórna, Podleśna, Prusa, Przemysłowa, Rurowa, Sosnowa, Świętochowskiego, Tartaczna, Torowa, Trentowskiego, Wójtostwo, Wschodnia, Zacisze, Zakolejna, Zapowiednik, Źródlana.

 

Ulice: Armii Krajowej, Al. Wojska Polskiego, Baczyńskiego, Batorego, Boya Żeleńskiego, Broniewskiego, Czechowicza, Czwartaków, Dąbrowskiej, Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Leśna, Nadrzeczna, Opłotki, Orzeszkowej, Poważe, Przybosia, Sobieskiego, Staffa, Turystyczna, Tuwima, Twardowskiego, Wiatraki, Wypoczynkowa, Zimna Woda, Zygmunta Starego.

 

Ulice: Browarna, Boczna Browarnej, Bukowa, Cetnarskich, Gołaszówiec, Hempla, Kasprowicza, Kaszubskiego, Kiernickich, Kilińskiego, Klonowa, Konwiktorska, Lewoncewicza, Lipowa, Majewskiego, Objazdowa, Parkowa, Patoki, Pogodna, Porzeczkowa, Rick-Wiśniewskiego, Studzińskiego, Struga, Szlendaków, Tryjarskiego, Warszawska, Wilczyńskiego, Wirskiego, Wiśniowa, Wspólna, Zaokręgiem, Żelechowska.

 

Ulice: Al. Kościuszki, Bednarczyka, Cieszkowizna, Energetyków, Farna, Gałczyńskiego, Glinki,  Górna, Kleeberga, Konarskiego, Królik, Laserowa, Łapiguz, Łukasiewicz,  Ogrodnicza,  Piłsudskiego, Polna, Północna, Radzyńska, Rodzinna, Różana, Siedlecka, Słoneczna, Sochacz, Stankiewicza, Strzelnicza, Trzaskoniec, Wyszyńskiego, Zabrowarna, Zachodnia, Zbożowa.

 

Ulice: 700-lecia, Cegielniana, Cicha, Domaszewska, Filomatów, Filaretów, Gerwazego, Gospodarska, Goplany, Grażyny, Horeszki, Jacka Soplicy, Jankiela, Konrada Wallenroda, Kryńskiego, Krótka, Nowogródek, Pana Tadeusza, Partyzantów, Piaskowa, Południowa, Pszenna, Rogalińskiego, Rolnicza, Sienkiewicza, Skrzetuskiego, Spokojna, Sportowa, Świderska, Telimeny, Tryboniów,  Wereszczakówny, Wojskiego, Zagrodowa,  Żeromskiego.

 

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych (Wspólnoty, Spółdzielnie Mieszkaniowe):

 

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych:

 

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości innych (np. domków letniskowych):

 

6a. LIMIT ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH

 

Urząd Miasta Łuków przypomina, że na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 4541 z późn. zm.) został wprowadzony limit odbioru odpadów zielonych w okresie od kwietnia do listopada w ilości dwóch worków/pojemników o pojemności 120 litrów na jedną nieruchomość zamieszkałą w zabudowie jednorodzinnej.

Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają odpady zielone, mogą odpady te kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczać własnym transportem do PSZOK, gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok.

 

7. KTO ODBIERA ODPADY?

 

W drodze przetargu została wyłoniona firma, która odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych). Obecnie do 31 grudnia 2019 r. ww. usługę na terenie miasta świadczy Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie z siedzibą w Łukowie, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

 

8. KTO ZAGOSPODAROWUJE ODPADY?

 

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

 

9. PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.) utworzony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128. PSZOK czynny jest:

  • w poniedziałki w godz. 9.00 - 18.00
  • od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
  • w soboty w godz. 9.00 - 14.00

PSZOK zbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2018, poz. 1466 z późń. zm).

 

DO POBRANIA:

 

10. POZOSTAŁE AKTY PRAWNE, DOKUMENTY:

 

Na dodatkowe pytania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (w tym również sposobu segregacji odpadów) odpowiadają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Łukowie. Pytania można kierować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi udzielane będą mieszkańcom w godzinach pracy Urzędu, tj. w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi