XXVIII sesja Rady Miasta Łuków

  • Drukuj

W dniu 24 września 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z XXV, XXVI, XXVII sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od XXV sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków.
9. Informacja w sprawie realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.
10. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
11. Informacja o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków – Dęblin nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków – Dęblin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej, ul. Parkowej, ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej, ul. Parkowej, ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik.
16. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Partyzantów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Zygmunta Krasińskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Królowej Jadwigi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia postaci ks. kan. Franciszka Salezego Jezierskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łuków na rok szkolny 2020/2021.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łuków.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/176/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia działki nr 6137/24 położonej na terenie Miasta Łuków do pasa drogowego stanowiącego ciąg drogowy o nr 114382 L.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej www.lukow.pl – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.